Trommelen Trommelen

Privacy statement

Trommelen BV zorgt ten allen tijde voor de waarborging van de privacy rechten van zowel de gebruikers van haar website als de gebruikers van haar diensten. Trommelen BV gaat dan ook vertrouwelijk om met verzamelde persoonsgegevens en houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de huidige privacywetgeving aan haar stelt.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers in het algemeen

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Trommelen BV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Trommelen BV verzamelt slechts persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig aan haar ter beschikking zijn gesteld. De persoonsgegevens kunnen onder meer bestaan uit voor- en achternaam, adresgegevens, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres en overige persoonsgegevens. Ook kunnen we om uw BSN vragen.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Trommelen BV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

We verzenden alleen nieuwsbrieven als u daar zelf een formulier voor heeft ingevuld. We vragen hiervoor uw naam en e-mailadres. Deze gegevens worden door Trommelen BV opgeslagen gedurende de periode dat u aangemeld bent.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Trommelen BV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven of gerichte contacten.

Trommelen BV gebruikt de persoonsgegevens alleen als er sprake is van een mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op Social Media;

De persoonsgegevens die we gebruiken zijn uw naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en andere relevante contactgegevens. Deze gegevens worden door Trommelen BV gebruikt gedurende de periode dat u gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en of geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden

Trommelen BV verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, zij daartoe verplicht is op grond van de wet of zij hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gekregen.

Bewaartermijn

Trommelen BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Trommelen BV van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
 

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!